St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church

Українсъkа Катoлицъkа  Церква Св. Ӏвана Хрестителя

Celebrating
94 Years

1924-2018

Recovering our Tradition

Recovering our Tradition

Liturgy of the Presanctified Gifts
.

The Liturgy of the Presanctified Gifts may be characterized, without exaggeration, as the heart, the center of the services of Great Lent.  In some ancient manuscripts of the service books, it is known as the “Liturgy of the Great Quadragesima.”  In fact, it is the service which best typifies this sacred time of the year.

The essence of this service is revealed in its very name: it is the “Liturgy of Gifts Presanctified.”  This distinguishes it from the liturgies of St. Basil the Great and of St. John Chrysostom, in which the Eucharist, the offering and sanctification of the Gifts, takes place.  During the “Liturgy of the Great Quadragesima” we are offered the Holy Gifts “pre-sanctified,” i.e. already sanctified at a liturgy served on a previous day.  These Holy Gifts are offered to us that we might have the opportunity to commune of them and be sanctified by them.  In other words, the Liturgy of the Presanctified Gifts is essentially not a “liturgy” in the sense of the Liturgies of St. John Chrysostom or St. Basil the Great, but is rather a special rite of Communion.

In order to understand why a rite of Communion of pre-sanctified Holy Gifts came into being, one must consider its history.  Its roots lie in the ancient practice of the Church.  In the early centuries of Christian history, the faithful approached to receive the Holy Gifts at each Liturgy.  It was even a practice among the faithful, when there was no weekday liturgy, that they would privately commune of Holy Gifts left over from the Sunday liturgy.  On this foundation, a special rite of prayer crystallized within the monasteries: all of the monastics would pray together before Communion, and afterwards, together they would thank God, Who had enabled them to be Communicants of the Holy Mysteries.  This would be done either after Vespers or after the Ninth Hour (about 3:00 PM).  In time, this rule of prayer took on the form of a short service, somewhat similar to the rite of the Liturgy.  Thus developed what we now call the “Order of the Typica,” in contemporary practice served after the Sixth and Ninth Hours.  The very name “Typica” points to the fact that in some measure this short service typifies the Liturgy.  It is in this sense a precursor to our Liturgy of the Presanctified Gifts.

Traditionally, during Great Lent, the full Divine Liturgy is served only on Saturdays and Sundays.  Ancient church practice, confirmed in the canons of the Councils, forbids the serving of Liturgies on weekdays during Great Lent, inasmuch as those days are entirely dedicated to fasting and repentance.  Service of the Divine Liturgy would be incompatible with the mournful character of such days.  The Liturgy is a Paschal Mystery, a Feast of the Church, filled with joy and spiritual jubilation.

As St. Basil the Great states, the faithful of that time were used to receiving Communion not only on Saturdays and Sundays, but also at least twice during the week - on Wednesdays and Fridays. Therefore, the question arose: How could they commune outside the Liturgy?  The answer had already been provided: they could commune of the Holy Gifts sanctified at one of the earlier Liturgies.  In those days, fasting meant complete abstinence from food until sunset, and Communion of the Holy Gifts was the crown, the end, of the Lenten day.  For this reason, on those weekdays, it took place after Vespers.

The rite of the Liturgy of the Presanctified Gifts consists of Vespers, at the conclusion of which the Holy, Presanctified Gifts are offered, and the prayers before Communion are read.  Communion itself takes place, and is followed by prayers of thanksgiving.  The service’s connection to Great Lent is reflected in its special “mournful” character.  The Altar Table and sacred vessels containing the Holy Gifts are covered with dark-colored vestments.  Prayers are read with a sense of humility and tenderness.  Overall, the entire service is marked by a special sense of mystery.

 

Відновлення нашої Традиції

Літургія Передосвячених Дарів.

Літургію Передосвячених Дарів можна охарактеризувати, без перебільшення, як серце, основою богослужень під час Великого посту. У деяких древніх рукописах богослужбових книг, вона відома як "Літургія Великої Чотиридесятниці." Насправді, це богослужіння, яке найкращим чином відображає цей літургічний час року.

Суть цього розкривається в самій назві: " Літургія Передосвячених Дарів"  Це відрізняє її від Літургії святого Василія Великого та Іоанна Золотоустого, де має місце освячення Святих Дарів. Під час "Літургії Великої Чотиридесятниці" нам пропонують Святі Дари "попередньо освячені", тобто вже освячені на літургії, яку служили день перед тим. Ці Святі Дари пропонуються нам, щоб ми могли мати можливість причаститися їх. Іншими словами, Літургія Передосвячених Дарів по суті не "літургія" в сенсі Літургії Св. Іоанна Золотоустого чи Василія Великого, але досить спеціфічний обряд причастя.

Для того, щоб зрозуміти, чому обряд причастя попередньо освячених Святих Дарів з'явився на світ, слід розглядати його історію. Його коріння лежить в стародавній практиці Церкви. У перші століття християнської історії, вірні досить близько ставилися до отримування Святих Дарів на кожній літургії. Навіть було навіть практикою серед віруючих, коли не було щоденних літургій, причащатися приватно Святих Дарів, що залишилися від недільної літургії. На цій основі, спеціальний обряд молитви кристалізується в монастирі: всі ченці моляться разом перед причастям, а потім разом дякують Богу, який дає їм можливість бути причасниками Святих Тайн. Це відбувалося або після вечірньої  або після дев'ятого часу (близько 3:00 дня). З часом це молитовне правило взяло форму короткого, дещо схожого на літургію, обряду. Таким чином розробили те, що ми тепер називаємо "Типіконом", в сучасній практиці цей обряд подається після шостого і дев'ятого години. Сама назва "Типікон" вказує на той факт, що в якійсь мірі це коротка служба типова літургії. Саме в цьому сенсі цей обряд і є попередником нашої Літургії Передосвячених Дарів.

Традиційно, під час Великого посту, повна Божественна літургія є тільки по суботах і неділях. Канони давньої церкви, забороняють відбування літургії в будні дні під час Великого посту, тому що ці дні повинні повністю бути присвячені посту і покаянню. Служба Божественної літургії було б несумісною зі скорботним характером таких днів. Літургія це є Пасхальна таємниця, свято церкви, наповнене радістю і духовними танцями.

Святий Василій Великий стверджує, що вірні того часу, були призвичаєні  приймати Причастя не тільки по суботах і неділях, а й принаймні двічі на тиждень - по середах і п'ятницях. Тому виникло питання: Як вони можуть причащатися поза літургією? Відповідь була готова: вони можуть причащатися Святих Дарів, які були освячені під час однієї з попередніх літургій. У ті дні, піст означав повне утримання від їжі до заходу сонця, і Причастя Святих Дарів було завершенням дня  у часі Великого посту. З цієї причини причастя у будні дні відбувалося після вечірньої.

Чин літургії Передосвячених Дарів складається з вечірньої, під час якої Святі, Передосвячені Дари приносяться людям, а ті читають молитви перед причастям. Відбувається причастя і слідують молитви подяки. У часі Великого Посту церква пронята скорботними мотивами Престол та Святі Дари покриті обрусами темного кольору. Читаються молитви з почуттям смирення і ніжності. У цілому, всі служби відзначені спеціальними почуттям таємничості.

 

Christmas Fast (Philip

Пилипівка 15 листопада – 24 грудня (28 листопада – 6 січня н. ст.) Розпочинається Різдвяний піст. Він випереджає собою свято Різдва Христова за сорок днів, і називається також Пилиповим постом («Пилипівкою»), тому що починається після 27 листопада – дня пам’яті апостола Пилипа. Різдвяний піст установлений для того, що ми до дня Різдва Христового очистили себе покаянням, молитвою й постом, щоб з чистим серцем, душею й тілом могли благоговійно зустріти Сина, що з’явився у світ Божий й щоб, крім звичайних дарунків і жертв, принести Йому наше чисте серце й бажання слідувати Його навчанню.

Українська Католицька Церква заохочує стримуватись від вживання продуктів та страв із м’ясом (тільки). А саме: у перший і останній день, а також у всі понеділки, середи і п’ятниці цього посту. В інші дні дозволено вживати усі види продуктів та страв. Винятком є Новий рік (31 грудня – 1 січня), коли, згідно із Розпорядженням Єпископів УГКЦ, дозволяється вживати усі види продуктів і страв та взагалі не зобов’язують правила посного дня (танці, святкування, тощо). В надвечір’я Різдва зобов’язує порядок посту, як і у надвечір’я Богоявління. Звільнені від посту є: убогі, які живуть з милостині, хворі і немічні, що повертаються до здоров'я, вагітні жінки і матері, що кормлять грудьми немовлят, важко працюючі,  ті, які не можуть легко дістати пісних страв, люди, що закінчили 59 років життя. Під час Пилипівки не можна вінчатися, справляти гучних забав, проте можна уділяти Хрещення.

 

Christmas Fast (Philip’s Fast) November 15- December 24 (Gregorian Calendar), November 28- January 6 (Julian Calendar).

We are beginning Philip’s Fast. It precedes the feast of Nativity of Our Lord and Savior Jesus Christ by 40 days. It begins a day after commemoration of Saint Philip (November 14/ November 27). The Nativity Fast is the time of preparation. During the 40 days we, as faithful preparing to meet the Lord in the Nativity, are encouraged to clear our souls through penance, prayer and fasting.

Ukrainian Catholic Church encourages faithful to abstain from meat. Specific days are: first and the last day of Fast, all Mondays, Wednesdays and Fridays. There is no fasting on New Year’s Day. During Christmas Eve a strict fast is to be observed.

Those who are released from fasting are: poor people who rely on charity, sick and handicapped people, people who are recovering from an illness, pregnant and nursing women, those who have no access to prescribed foods, persons over 59 years of age. During the Philip’s Fast the Sacrament of Marriage is not performed. Faithful are asked to abstain from loud parties and music.Isaiah 9:2-7

The people who walked in darkness have seen a great light; those who have lived in a land of deep darkness--on them a light has shined.
You have multiplied the nation, you have increased its joy; they rejoice before you as with joy at the harvest, as people exult when dividing plunder.
For the yoke of their burden, and the bar across their shoulders, the rod of their oppressor, you have broken as on the day of Midian.
For all the boots of the tramping warriors and all the garments rolled in blood shall be burned as fuel for the fire.
For a child has been born for us, a son given to us.

Ruth's Mail Box

Ruth went to her mail box and there was only one letter. She picked it up and looked at it before opening, but then she looked at the envelope again. There was no stamp, no postmark, only her name and address. She read the letter: 

Dear Ruth: I`m going to be in your neighborhood Saturday afternoon and I'd like to stop by for a visit. Love Always, Jesus 

Her hands were shaking as she placed the letter on the table. "Why would the Lord want to visit me? I'm nobody special. I don't have anything to offer." With that thought, Ruth remembered her empty kitchen cabinets. "Oh my goodness, I really don't have anything to offer. I'll have to run down to the store and buy something for dinner." 

She reached for her purse and counted out its contents. Five dollars and forty cents. "Well, I can get some bread and cold cuts, at least." She threw on her coat and hurried out the door. A loaf of French bread, a half-pound of sliced turkey, and a carton of milk...leaving Ruth with grand total twelve cents to last her until Monday. Nonetheless, she felt good as she headed home, her meager offerings tucked under her arm. 

"Hey lady, can you help us, lady?" 

Ruth had been so absorbed in her dinner plans, she hadn't even noticed two figures huddled in the alleyway. A man and a woman, both of them dressed in little more than rags 

"Look lady, I ain't got a job, ya know, and my wife and I have been living out here on the street, and, well, now it's getting cold and we're getting kinda hungry and, well, if you could help us. Lady, we'd really appreciate it." 

Ruth looked at them both. They were dirty, they smelled bad and frankly, she was certain that they could get some kind of work if they really wanted to. 

"Sir, I'd like to help you, but I'm a poor woman myself. All I have is a few cold cuts and some bread, and I'm having an important guest for dinner tonight and I was planning on serving that to Him." 

"Yeah, well, okay lady, I understand. Thanks anyway." The man put his arm around the woman's shoulders, turned and headed back into the alley. 

As she watched them leave, Ruth felt a familiar twinge in her heart. 

"Sir, wait!" 

The couple stopped and turned as she ran down the alley after them. 

"Look, why don't you take this food. I'll figure out something else to serve my guest." She handed the man her grocery bag. 

"Thank you lady. Thank you very much!" 

"Yes, thank you!" It was the man's wife, and Ruth could see now that she was shivering. 

"You know, I've got another coat at home. Here, why don't you take this one." Ruth unbuttoned her jacket and slipped it over the woman's shoulders. Then smiling, she turned and walked back to the street...without her coat and with nothing to serve her guest. 

"Thank you lady! Thank you very much!" 

Ruth was chilled by the time she reached her front door, and worried too. The Lord was coming to visit and she didn't have anything to offer Him. She fumbled through her purse for the door key. But as she did, she noticed another envelope in her mailbox. 

"That's odd. The mailman doesn't usually come twice in one day." 

She took the envelope out of the box and opened it. 

Dear Ruth: It was so good to see you again. Thank you for the lovely meal. And thank you, too, for the beautiful coat. Love Always Jesus 

The air was still cold, but even without her coat, Ruth no longer noticed.

 Author Unkown

 

Thank you for being a part of my life!; whether for a reason, a season or a lifetime ...

People come into your life for a reason, a season, or a lifetime. When you figure out which one it is, you will know what to do for each person.
When someone is in your life for a REASON...
It is usually to meet a need you have expressed. They have come to assist you through a difficulty, to provide you with guidance and support, to aid you physically, emotionally, or spiritually. They may seem like a godsend, and they are! They are there for the reason you need them to be. Then, without any wrong doing on your part, at an inconvenient time, this person will say or do something to bring the relationship to an end. Sometimes they die. Sometimes they walk away.
Sometimes they act up and force you to take a stand. What we must realize is that our need has been met, our desire fulfilled, their work is done. The prayer you sent up has been answered. And now it is time to move on.
When people come into your life for a SEASON...
Because your turn has come to share, grow, or learn. They bring you an experience of peace, or make you laugh. They may teach you something you have never done. They usually give you an unbelievable amount of joy. Believe it! It is real! But, only for a season.
LIFETIME relationships teach you lifetime lessons; things you must build upon in order to have a solid emotional foundation. Your job is to accept the lesson, love the person, and put what you have learned to use in all other relationships and areas of your life. It is said that love is blind but friendship is clairvoyant.
- Unknown

I am thankful for ...

The mess to clean after a party because it means I have been surrounded by friends.
The taxes I pay because it means I'm employed.
The clothes that fit a little to snug because it means I have enough to eat.
My shadow who watches me work because it means I am out in the sunshine.
The lawn that needs mowing, windows that need cleaning and gutters that need fixing because it means I have a home.
The spot I find at the far end of the parking lot because it means I am capable of walking.
The complaining I hear about our government because it means we have freedom of speech.
The huge heating bill because it means I am warm.
The lady behind me in church who sings off key because it means that I can hear.
The piles of laundry and ironing because it means I have clothes to wear.
The alarm that goes off early in the morning hours because it means I am alive.
The weariness and aching muscles at the end of the day because it means I have been productive.
Life gets so busy and competitive that we forget what's really important. May all the people you know and love be thankful always.
- Unknown

Quote of the week.

"The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread."
- Mother Teresa

Quote of the week.

"For what is faith unless it is to believe what you do not see?"
-Augustine